วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรรณานุกรมโปรเจ็ก

วิกิพีเดีย.  (2554).  กระต่าย. ค้นเมื่อ10 กุมภาพันธ์ 2555, จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%
            81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9 

คลังปัญญา.  (ม.ป.ท.).  สายพันธุ์กระต่าย.  ค้มเมื่อ 10กุมภาพันธุ์ 2555,  จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%
             B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%
 
            


การเลี้ยงกระต่าย.  (ม.ป.ท.). กระต่าย.  ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธุื 2555,  จาก    
             http://lovelyrabbit.som.tripod.com/care/care.html


กระต่ายในตำนาน และความเชื่อของชนซาติต่างๆ.  (2554).  กระต่าย.  ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธุ์  2555,  
จาก http://www.manager.co.th/science/ViewNews.aspx?NewsID=
             9530000183336


กณิกนันท์ ลีฬฆวรรณ.  (2545).  คู่มือกระต่าย.  [ม.ป.ท.].  กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงเรื่อง

 1.บทนำ
        1.1 ความหมายของกระต่าย
        1.2 ประวัติความเป็นมาของกระต่าย
        1.3 ประเภทและลักษณะของกระต่าย
       
1.4 พฤติกรรมของกระต่าย
 2. วิธีการเลี้ยงกระต่าย
        2.1 
อุปกรณ์ในการเลี้ยงกระต่าย 
        2.2 
อาหารของกระต่าย
        2.3  การดูแลกระต่าย

        2.4 อาการและโรคกระต่าย
  3. การขายพันธุ์ของกระต่าย
  4. ความเชื่อของคนเกี่ยวกับกระต่าย
  5. สรุป

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

เขียนบรรณานุกรมหนังสือ ชลิดา

ไอแซคสัน, วอลเตอร์.  (2554).  สตีฟ จ๊อบส์.   (ณงลักษณ์ จารูวํฒน์ และคณะ,ผู้แปล).  [ม.ป.ท.]:
           เนชั่นบุ๊คล์.
ชนะ เทศทอง. [ม.ป.ป.]. เปิดร้านออนไลน์. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].
เปรมศิรฺ ฤทัยเจนต์เจริญ, วรนุช เจียมรจนานนท์,& ประกายดาว แบ่งสันเทียะ. (2554).  เอสซีจี โมเดล: ถอดทบเรียน      กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย.  [ม.ป.ท.]: กรุงเทพธุรกิจ
Marsha Anntae. (2010).  WEB WISDOM: How to evaluote and create information qvality on the web. 2nd ed. Boca Raton, FI: CRC Press.

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

PANDA

   1.One often meets his destiny on the road he takes to avoid it.
1. ประโยคหรือสำนวนดีๆ จากภาพยนตร์
        ปลูกต้นท้อ ย่อมจะได้ลูกท้อ
       "There is no accident" หรือ โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ
       "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น"

2. ข้อคิดที่ได้รับ จากภาพยนตร์
        สอนให้รู้จักความอดทนสอนให้คิดนอกกรอบ และไม่มองทุกอย่างเป็นสูตรสำเร็จตายตัว
3. ตัวละครที่ชอบมากที่สุด พร้อมเหตุผลประกอบ
        โป หมีแพนด้า เพราะหมีแพนด้ามีความพยายามอดทน
4. คำแปลข้อความภาษาอังกฤษข้างบน
    1.One often meets his destiny on the road he takes to avoid it.
      วันหนึ่งจะพบกับชะตากรรมของเขาบนถนนของเขาจะใช้เวลาเพื่อหลีกเลี่ยงมัน
   2.To make something special you just have to believe it's special.
      เพื่อให้ได้ในสิ่งที่พิเศษคุณเพียงแค่ต้องเชื่อว่ามันพิเศษ
   3.Enough talk, let's fight!
     พอพูดคุยให้ต่อสู้!

   4.There is no such thing as level zero.     

      ไม่มีสิ่งดังกล่าวเป็นระดับศูนย์
   5.I've been proud of you. And it was my pride that blinded me
     ฉันได้รับความภาคภูมิใจของคุณและมันก็เป็นความภาคภูมิใจของฉันที่ฉันตาบอด

   6.Well done, students...*if* you were trying to disappoint me.
      ถ้านักเรียนทำดี คุณพยายามที่จะให้ฉันผิดหวัง
   7.You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach.
      คุณอาจต้องการสำหรับแอปเปิ้ลหรือส้ม แต่คุณจะได้รับพีช
   8.Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the "present" 
      เพราะคนเรามักจดจ่ออยู่กับอดีต และกังวลอยู่กับอนาคตจนลืมความสำคัญของสิ่งที่เรามีจริง ๆ นั่นคือ ปัจจุบัน ซึ่งอาจเปรียบได้กับของขวัญอันมีค่า 

   9.Your mind is like this water, my friend. When it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear
      จิตใจของคุณเป็นเหมือนน้ำนี้ เพื่อนของฉันเมื่อมันตื่นเต้นมันจะกลายเป็นยากที่จะเห็น แต่ถ้าคุณให้มันไปเพื่อชำระ, คำตอบที่ชัดเจน

 
    

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มาตรฐานเว็บนักศึกษา

  • ตั้งชื่อเว็บโดยขึ้นต้นด้วย IL254คาบเรียน-ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)
  • เมนูด้านข้างต้องประกอบด้วย Gadget ต่อไปนี้ คือ ข้อความแนะนำตัว, ลิงก์ และป้ายกำกับ โดยให้ข้อความแนะนำตัวขึ้นเป็นรายการแรก
  • ภายใต้ Gadget ลิงก์ ให้มีลิงก์ของเว็บต่อไปนี้ คือ เว็บอาจารย์, Mediafire, GooleDocs, Ckassmarker
  • แก้ไขโปรไฟล์โดยการใส่ภาพถ่าย 
  • ห้ามโพสต์ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสม
  • การ Copy ภาพและข้อความจากเว็บอื่น  ให้ระบุที่มาและ Copy ลิงก์ของเว็บต้นแหล่งมาไว้ให้ทราบด้วย